"Przez wiele lat, od 1960 roku, wzrastałem w świadomości i widziałem potrzebę uznania świętości we wszystkich aspektach istnienia, zaczynając od uznania jej w nas samych. Czasami w trakcie przekraczania kolejnych granic bardzo trudno jest utrzymać równowagę pomiędzy światłem a ciemnością. Widziałem prześladowców pod wieloma postaciami, od dzieciaka na ulicy, poprzez prześladowcę mieszkającego w naszym sercu, po tak zwanych przywódców instytucji rzekomo zapewniających wolność, takich jak państwa, które głoszą hasła sprawiedliwości i niezależności, ale same swobodnie traktują te idee. Wysiłkiem jest kroczenie w pokoju, nie poddając się pragnieniu skrzywdzenia prześladowców, zachowując świadomość, że oni też są ofiarami, produktem zwykłego braku miłości. Rodząca się w tak wielu z nas niepewność może wywieść nas na ścieżkę prowadzącą niekiedy do krzywdzenia i wykorzystywania innych lub mylenia potęgi manipulacji i uwielbienia dla czegoś, czym nie jesteśmy, zamiast rozpoznawania tego, kim naprawdę jesteśmy: zwykłymi ludźmi, którzy próbują być dobrymi kobietami i dobrymi mężczyznami. Ostatecznie naszym największym osiągnięciem jest kroczenie w szczerości, w jasnym świetle, z czystymi dłońmi i czystym sercem, tak byśmy dotykali świata w dobry sposób i tak też zostali zapamiętani przez przyszłe pokolenia. To jest właśnie istotne, sposób, w jaki dotykamy świata, gdyż z pewnością go dotkniemy. Ostatecznie jest to kwestią dokonanego prez nas wyboru. Nasze słowa i działania wpłyną na ludzi i istoty, których nigdy nie spotkamy. Jest to więc sprawa wielkiej wagi. Stąd moje pytanie: w jaki sposób chcesz dotknąć tego świata?"
Mani Wakan Wicasa Keya

"For many years, from 1960 to present we have seen and been involved in awareness of the need to embrace the individual sacredness in all of life, starting with ourselves. At times it is a mighty struggle to follow the balance between the light and the darkness in each frontier that we have crossed. We have seen bullies in many forms, from the kid down the street, to the one within our own heart, and in so called leaders to so called institutions of freedom, such as countries that spout words of justice and freedom, but practice these in a loose and empty way. It has been a struggle to walk in peace and have no wish, nor desire to rub out the bullies along the way, and to realize in the end that they themselves are victims. They are the product of a simple lack of love. Insecurities that are birthed in so many of us, in so many different ways, have led us to a path that might abuse and use others, or to mistake the power of manipulation and adoration of something we are not, rather than being recognized for who we are, simple human beings just trying to be good men or a good women. In the end, our greatest achievement is to simply walk in honesty, in a pure light with clean hands, and clean hearts, so that we touch this world in a good way and are remembered in the generations that follow us, in a good way. This is what is important, our touching of this world, for touch it we will. In the end it is a simple matter of choice how we touch it. Our words and actions will touch the lives of people and relations that we will never see. It is this important. So here is my question: How do you wish to touch the world?
With love and blessings, Grandfather Keya"
Mani Wakan Wicasa Keya
Back to Top